Transportverzekeringen en Clausule uitsluiting besmettelijke ziekte

Voor de meeste schadeverzekeringen geldt dat vanuit herverzekeraars geëist wordt dat er een bepaling wordt opgenomen inzake de dekkingsomvang bij schade door een besmettelijke ziekte.

Van de verzekeraars die zich bezig houden met transportverzekeringen, wordt ook vereist dat zij daartoe in de polissen een passende clausulering opnemen. In de praktijk betekent dat, dat wanneer er sprake is van een besmettelijke ziekte, die leidt tot een officiële epidemie of pandemie, de verzekering geen dekking geeft voor de schade, kosten of aansprakelijkheid voortvloeiende uit die besmettelijke ziekte. Ook DUPI Underwriting Agencies B.V. moet  een passende uitsluitingsclausule in de polissen opnemen.

Vanaf de prolongatie 1 januari 2021 nemen  wij de volgende clausule uitsluiting besmettelijke ziekte door middel van een gewijzigde polis of polisaanhangsel op.

 

CLAUSULE UITSLUITING BESMETTELIJKE ZIEKTE

Deze verzekering dekt geen schade, verlies, kosten of aansprakelijkheid van verzekerde veroorzaakt door een menselijke besmettelijke ziekte die als:

  1. epidemie is uitgeroepen door een regering, bevoegde lokale autoriteit of elk ander orgaan met dezelfde autoriteit; of
  2. pandemie is afgekondigd of als pandemie is gekarakteriseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).